policija

0
2023
Policijski auto na cestama

umrijeti policija vaš prijatelj i pomoćnik, pa se policija često poziva. Ali koji su zadaci policije i kako se to organizuje?

Državna policija

U principu, POLICIJA ne postoji u Njemačkoj. U ovom slučaju, naša državna forma je primetna u policiji, tako da se razlikuje između državne policije i federalne policije. Lokalna policija je lokalna policija. Savezne države su odgovorne za organizaciju, organizaciju, obuku i plaćanje. Oni takođe odlučuju u kojoj su snagu postavili policiju. Činjenica da je to tako često se čuje u političkim kampanjama, gde je broj viškova i novih imenovanja problem. Državna policija je odgovorna za policijsku sigurnost. U zavisnosti od države, ona je podeljena na veliki broj oblasti. To uključuje, na primjer, kriminalističku policiju u teškim zločinima kao što su ubistvo, pljačkaštvo, ali i uključivanje u paljevinu. Policija na terenu i obično je prva tačka kontakta za građane. Saobraćajna policija učestvuje u saobraćajnim nezgodama i saobraćajnom obrazovanju. Zatim postoje posebne oblasti poput policije autoputa, čija je nadležnost ograničena na autoput. Na čelu državne policije nalazi se Landeskriminalamt. Državna kancelarija za krivične istrage podržava lokalne policijske snage, ali je takođe odgovorna za teške zločine ili posebne zločine, na primjer protiv političara. Opet, postoje podjele kao što je zaštita države. Pored toga, Državna kancelarija za krivične istrage je odgovorna i za zaštitu osoba. Tako zaštita ministara zemlje i premijera spada u nadležnost Landeskriminalamt. Za obuku, opremu i obimne operacije, zemlje održavaju odgovarajuće objekte i jedinice.

Pravna regulativa državne policije

Kao što vidite iz ove liste, nacionalna policija ima puno odgovornosti. Iako ste uvek obraćali pažnju ovde, postoje velike razlike između federalnih država. Da ilustruje ovo na primjer, u Berlinu postoji objekat policije. U kancelariji "Centralna zaštita imovine" policije, isključivo je zaštita nepokretnosti zemlje, ali i federacije, kao i uglavnom ugroženih objekata. U Berlinu, na primjer, to mogu biti poruke iz drugih zemalja. Ove razlike se primećuju ne samo u organizaciji, već i na primer u opremi. Državni ministar države nadgleda državnu policiju. Već pomenuta autonomija u obuci, organizaciji i nadoknadi je regulisana u odgovarajućim saveznim državama u svojim zakonima i propisima nacionalne policije.

Ovo je savezna policija

Kao što je pomenuto u uvodu, razlikuje se država i federalna policija. Federalna policija ima veoma ograničenu oblast delovanja u odnosu na nacionalnu policiju. Između ostalog, Federalna policija je odgovorna za zaštitu i gonjenje aerodroma, železničkih stanica, ali i za savezne nepokretnosti. Naravno, Savezna policija takođe podržava državne policijske vlasti u tužilaštvu, na primjer, putem istražnih postupaka ili tehnika koje im nisu dostupne. Federalna policija se takođe bavi transnacionalnim kriminalom, što se naravno ne zaustavlja na saveznim državnim granicama unutar Njemačke. Pored ovih oblasti, Federalna policija pokriva i zaštitu granice u saradnji sa carinama, ali i zaštitu osoba za članove Savezne vlade. Organizacija, broj policajaca, oprema se razlikuje od saveznih država i regulisana je sopstvenim zakonima i propisima. Nadzor nad Federalnom policijom vodi savezni ministar unutrašnjih poslova.

Specijalni oblici policije u Njemačkoj

Sa ovim dvema oblicima državne i federalne policije još uvek postoje posebni oblici. Ovi posebni oblici uključuju službu dobrovoljne policije i gradsku policiju. U nekim saveznim državama postoji ili je bila dobrovoljna policijska služba. Jedan primjer je Baden-Württemberg, iako je dobrovoljna policijska služba sada ukinuta. To su građani koji su dobrovoljci kao policajci. Oni su završili obuku, naoružani i trebalo bi da podržavaju i oslobađaju redovne policijske snage u policijskoj službi. Drugi oblik je gradska policija. Ko vodi preko Frankfurta na Majni ili će teći, sigurno će već jednom obeležiti vagone sa Blaulichem i primetiti natpis "gradska policija". Ono što mnogi građani ne znaju, svaka opština u Njemačkoj izdaje policijske naredbe i statute. Do koje mere je uvek zavisno od države i regulacije. Tipična regulaciona kola su, na primjer, parking mjesta i zabrana parkiranja. Opština je isključivo odgovorna za poštovanje ovih policijskih propisa i statuta. Na primjer, gradska policija u Frankfurtu je odgovorna za poštivanje policijskih propisa i statuta, ali također treba povećati osećaj sigurnosti u gradu pomoću traka prisustva. I postoji još jedan poseban oblik policije u Njemačkoj, naime u Bundestagu. Dakle, nemački Bundestag ima svoju policiju. To je odgovorno za zaštitu poslanika i zaposlenih, ali i za goste i posetioce, kao i za tužilaštvo. Predsednik Bundestaga je pružalac usluga policiji iz Bundestaga.

Još nema glasova.
Molimo pričekajte ...
Glasanje je trenutno onemogućeno, održavanje podataka je u tijeku.